Uchwała nr XIV/109/15RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 17 grudnia 2015w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Prezydentem Miasta Bydgoszczy dotyczącego organizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149 ze zm. ) oraz § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. Nr 155, poz. 921) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/109/15
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 17 grudnia 2015


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Prezydentem Miasta Bydgoszczy dotyczącego organizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149 ze zm. ) oraz § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. Nr 155, poz. 921) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Prezydentem Miasta Bydgoszczy porozumienia dotyczącego organizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
w roku budżetowym 2016.
  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Uzasadnienie
Na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mieszkańcy Gminy, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji społecznej, mają możliwość skorzystania z formy pomocy w postaci prac społecznie użytecznych. Mogą z tego skorzystać osoby zarejestrowane w urzędach pracy i nie posiadające prawa do zasiłku, a jednocześnie korzystające z pomocy ośrodków pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne są nie tylko formą pomocy finansowej, ale również mają na celu aktywizację zawodowo-społeczną osób bezrobotnych, poprzez wykonywanie prac na rzecz Gminy. Prace społecznie użyteczne są refundowane w wysokości do 60% ze środków Funduszu Pracy, zarządzanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Pozostałe 40% kosztów realizacji prac społecznie użytecznych pokrywa Gmina.

----------------------------------------------------------------------
[1] z 2015 r. poz. 357, poz. 1066, poz. 1217, poz. 1240, poz. 1268, poz. 1567, poz. 1582, poz. 1607, poz. 1767, poz. 1814 oraz poz. 1830.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (28 stycznia 2016, 10:45:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 431