Uchwała nr XXIII/173/16RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 24 listopada 2016zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/173/16
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 24 listopada 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ), uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIV/107/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2015 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy kwotę 44.032.239,26 zł zastępuje się kwotą 44.466.143,26 zł,  
2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 10.545.273,56 zł,  
3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje po zmianach wynoszą 10.447.436 zł,  
4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 15.600 zł,    
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 1.339.602,66 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1.239.602,66 zł,  
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 42.628.422,60 zł zastępuje się kwotą 43.126.540,60 zł,   
7) w § 2  ust. 1 wydatki budżetu kwotę 47.804.532,26 zł zastępuje się kwotą 48.238.436,26 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt  1 wydatki bieżące w wysokości  36.606.357,26 zł  zastępuje się kwotą  36.945.018,26 zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą  17.165.075,69 zł, 
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 1.958.805 zł,
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 582.528,00 zł,
12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 11.198.175 zł zastępuje się kwotą 11.293.418 zł,  w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 11.198.175 zł zastępuje się kwotą 11.293.418 zł,   
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 3.772.293 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości  3.772.293 zł,         
14) w § 4 Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 7.073.820,27 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą  3.301.527,27 zł,
15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi 0 zł,
16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa  wynosi 66.198 zł,
17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.772.293 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w  wysokości 2.863.124,86 zł,
18) w § 12 ust. 3 Upoważnia się wójta do: spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do  wysokości 2.863.124,86 zł,
19) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
25) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
26) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
 
§2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----------------------------------------------------------------------------
[1] poz. 1579,
[2] z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.


Uzasadnienie (53kB) pdf

Załącznik nr 1 - Zmiany w dochodach i wydatkach (107kB) pdf

Załącznik nr 2 - dochody budżetu Gminy na 2016 r. (111kB) pdf

Załącznik nr 3 - Wydatki budżetu Gminy na 2016 r. (305kB) pdf

Załącznik nr 4 - Zadania inwestycyjne na 2016 r. (39kB) pdf

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. (83kB) pdf

Załącznik nr 6 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 r. (28kB) pdf

Załącznik nr 7 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok (38kB) pdf

Załącznik nr 8 - PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016 (38kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 grudnia 2016, 09:19:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 330