Uchwała nr XXIII/175/16RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 24 listopada 2016w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.1) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 ze zm.2) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/175/16
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 24 listopada 2016


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.1) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 ze zm.2) uchwala się, co następuje:


§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. poz. 993), z kwoty  52,44 zł za 1 dt  do kwoty 35,00 zł za 1 dt.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/91/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4174).

§ 3. Uchwała  podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
     Uzasadnienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawodawca upoważnił  radę  gminy  do  podejmowania  uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego z dnia  18 października 2016 r.  średnia  cena  skupu  żyta za okres 11 kwartałów  poprzedzających  rok  podatkowy 2017  wynosi 52,44 za 1 dt (1 decytona  (dt) = 0,1  tony (t) = 1 kwintal = 100 kg). 
52,44 zł  x    5 dt  = 262,20 zł   (od 1 ha gruntów rolnych) 52,44 zł  x 2,5 dt  = 131,10 zł  (od  1 ha przeliczeniowego gruntów)  
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy  o  podatku  rolnym rada gminy jest uprawniona do obniżania cen skupu określonych w ust. 2  ustawy, przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.      
35,00 zł  x 5 dt  = 175,00 zł   (od 1 ha gruntów rolnych)
35,00 zł  x 2,5 dt =   87,50 zł   (od  1 ha przeliczeniowego gruntów)


--------------------------------------------------------------------------
1 Dz.U. z 2016 r. poz.1579, 2 Dz.U. z 2016 r. poz.1579.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr z 2016 r., poz. 4238 z dnia 2016-11-30

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 grudnia 2016, 09:36:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 347