Uchwała nr XXIII/177/16RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 24 listopada 2016w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś WielkaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ), w związku z art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/177/16
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 24 listopada 2016


w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ), w związku z art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Ustala się dotację przedmiotową do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka od osób fizycznych w wysokości brutto 33.600 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące sześćset), skalkulowaną wg stawki jednostkowej ustalonej w § 2.
2. Dotacja określona w ust. 1 dotyczy wyłącznie nieruchomości osób fizycznych położonych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka niewyposażonych w zbiorczą sieć kanalizacyjną.
 
§ 2. Ustala się stawkę jednostkową dotacji do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka od osób fizycznych przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej o pojemności 4,50 m³, w wysokości brutto 24 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery) za jeden kurs beczkowozu.
 
§ 3. Uchwała obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.                                                     
                                    
 
Uzasadnienie
Ustawa o finansach publicznych w art. 15 ust. 3 pkt. 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 stanowi, że dotacja do odprowadzenia i oczyszczenia ścieków powinna zostać skalkulowana według stawek jednostkowych. Na podstawie tej ustawy zostaje wywołana uchwała, stanowiąca o dopłacie do jednego kursu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości 24 zł brutto. Planowana wysokość dotacji w 2017 r. do wywozu i oczyszczenia ścieków będzie wynosić  33.600 zł brutto (planowane 1400 kursów beczkowozu objętych dotacją). Proponowana uchwała obejmuje mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka w części gminy nie objętej zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej. Ma ona zachęcać do usuwania nieczystości płynnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, a jednocześnie wymuszać włączenie nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

----------------------------------------------------------
[1] poz. 1579,
[2]z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379,911,1146,1626 i 1877,  z 2015 r. poz. 238,532,1045, 1117, 1130, 1189,1190,1269,1358,1513,1830,1854 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195, 1297 i 1454.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 grudnia 2016, 09:42:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 345