Uchwała nr XXIII/179/16RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 24 listopada 2016w sprawie wyrażenia zgody na wysokość składki członkowskiej z tytułu członkostwa Gminy Nowa Wieś Wielka w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/179/16
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 24 listopada 2016


w sprawie wyrażenia zgody na wysokość składki członkowskiej z tytułu członkostwa Gminy Nowa Wieś Wielka w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na wysokość rocznej składki członkowskiej z tytułu członkostwa Gminy Nowa Wieś Wielka w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, z siedzibą w Gądeczu 33, 86-022 Dobrcz, w kwocie 15.000 zł.
 
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
 


Uzasadnienie
Zgodnie z Uchwałą Nr IN/10/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny" z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2016 r., Gmina Nowa Wieś Wielka była zobowiązana do zapłaty składki w wysokości 10.000 zł rocznie.
W związku z Uchwałą Nr IVN/2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny" z dnia 23 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rok 2017 r., Gmina Nowa Wieś Wielka od 2017 r. zapłaci składkę w wysokości 15.000 zł rocznie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.--------------------------------------------------------
[1] poz. 1579.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 grudnia 2016, 09:46:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 359