Uchwała nr XXIII/181/16RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 24 listopada 2016w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/181/16
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 24 listopada 2016


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 
§ 2.1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole, złożony do Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole w terminie do 5 dnia każdego miesiąca składa informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole składa sprawozdanie półroczne w terminie do dnia 15 lipca każdego roku oraz sprawozdanie roczne w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, z wykorzystania dotacji, wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do uchwały.
 
§ 3.1. Niepubliczne przedszkole, niebędące przedszkolem specjalnym, spełniające warunki o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymuje dotację z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na każdego ucznia w wysokości równej podstawowej kwoty dotacji przewidzianej na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
2. Niepubliczne przedszkole, które nie spełnia warunków, o których mowa w art. 90 ust.1b ustawy o systemie oświaty, otrzymuje dotację z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na każdego ucznia w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji przewidzianej na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka .
3. Niepubliczne przedszkole otrzymuje na każdego ucznia niepełnosprawnego dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Nowa Wieś Wielka.         
4. Niepubliczne przedszkole, które prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymuje na każdego uczestnika tych zajęć dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
5. Niepubliczne przedszkole, które prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymuje dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
6. Przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 4. 1. Kontrolę jednostki dotowanej przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej i Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej.
2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
3. Kontroli podlega zgodność danych zawartych w miesięcznych informacjach o aktualnej liczbie uczniów oraz prawidłowość wykorzystania dotacji na pokrycie wydatków bieżących na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.
4. Kontrola może być przeprowadzona po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej o terminie i zakresie planowanej kontroli, przewidywanym czasie oraz miejscu przeprowadzania kontroli, z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni.
5. Czynności kontrolne przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 
§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Nowa Wieś Wielka Nr XI/77/15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania dotacji. (Dz.Urz. Woj.- Kuj. Pom. z 2016 r. poz. 3).
 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
 


Uzasadnienie
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty wprowadza się pojęcie „podstawowej kwoty dotacji”, przez którą rozumie się kwotę wydatków bieżących pomniejszonych o:
1) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy,
2) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy,
3) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów w tych przedszkolach,
4) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane
z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli,
5) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a, oraz statystycznej liczby tych dzieci w tych przedszkolach,
6) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 71b ust. 3, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach,
7) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 90u, w tych przedszkolach
- i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych przedszkolach, pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3, wydane ze względu na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności.
 
Podstawowa kwota dotacji aktualizowana jest dwukrotnie w trakcie roku budżetowego. Pierwszą aktualizację dokonuje się w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy, według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc aktualizacji. Drugą aktualizację dokonuje się w październiku roku budżetowego. Natomiast aktualizacji statystycznej liczby uczniów dokonuje się w październiku roku budżetowego. Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów stanowi sumę 2/3 liczby uczniów, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy oraz 1/3 liczby uczniów, ustalonej według stanu na dzień 30 września roku budżetowego.
Podstawowa kwota dotacji i jej aktualizacje oraz statystyczna liczba uczniów ogłaszane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Wielka. ----------------------------------------------------------------------
[1] poz. 1579,
[2] z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195, poz. 668, poz. 1010.


Załącznik nr 1 - WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI (15kB) pdf

Załącznik nr 2 - INFORMACJA MIESIĘCZNA O LICZBIE UCZNIÓW (26kB) pdf

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej przez Gminę Nowa Wieś Wielka (23kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 grudnia 2016, 09:56:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 465