Uchwała nr XXIV/183/16RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 15 grudnia 2016zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/183/16
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 15 grudnia 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIV/107/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia   2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy kwotę 44.470.435,56 zł zastępuje się kwotą 46.450.140,56 zł,  
2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 10.999.309,86 zł,  
3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje wynoszą 10.447.436 zł,  
4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 15.600 zł,    
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 1.352.044,66 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 112.442,00 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1.239.602,66 zł,  
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 43.130.832,90 zł zastępuje się kwotą 45.098.095,90 zł,   
7) w § 2  ust. 1 wydatki budżetu kwotę 48.242.728,56 zł zastępuje się kwotą   50.118.433,56 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt  1 wydatki bieżące w wysokości  37.002.520,56 zł  zastępuje się kwotą 37.502.646,56 zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą  17.168.347,69 zł, 
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 1.958.805 zł,
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 582.528,00 zł,
12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 11.240.208 zł zastępuje się kwotą 12.615.787 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 11.240.208 zł zastępuje się kwotą 12.615.787 zł,   
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy w wysokości 3.772.293 zł, zastępuje się kwotą 3.668.293 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 3.668.293 zł,         
14) w § 4 Przychody budżetu kwotę 7.073.820,27 zł, zastępuje się kwotą 6.884.870,27 zł, rozchody kwotę  3.301.527,27 zł, zastępuje się kwotą 3.216.577,27 zł.
15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi 0 zł,
16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa  wynosi  66.198 zł,
17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów   i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie  3.668.293 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w  wysokości 2.778.174,86 zł,
18) w § 12 ust. 3 Upoważnia się Wójta do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do  wysokości 2.778.174,86 zł,
19) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 7 do niniejszej uchwały,
 
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami  i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------------------------------------------
[1] Dz.U.z 2016 r. poz. 1579.


Załącznik nr 1 - zmiany w dochodach i wydatkach (116kB) pdf

Załącznik nr 2 - dochody budżetu Gminy (111kB) pdf

Załącznik nr 3 - wydatki budżetu Gminy (313kB) pdf

Załącznik nr 4 - zadania inwestycyjne na 2016 r. (38kB) pdf

Załącznik nr 5 - przychody i rozchody budżetu (28kB) pdf

Załącznik nr 6 - zadania zlecone (108kB) pdf

Załącznik nr 7 - Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2016 r. (43kB) pdf

Uzasadnienie (61kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (16 stycznia 2017, 08:56:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 417