Uchwała nr XXIV/184/16RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 15 grudnia 2016w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) oraz art. 263 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/184/16
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 15 grudnia 2016


w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) oraz art. 263 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 uchwały, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków,  które  nie wygasają  z  upływem roku budżetowego
2016, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
    
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
   

Uzasadnienie
Zgodnie z zasadą roczności budżetu niezrealizowane kwoty wydatków wygasają z upływem roku budżetowego, z wyjątkiem wydatków określonych w art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 263 ust. 2, 4 i 5 organ stanowiący może ustalić wykaz wydatków niewygasających oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku w następnym roku budżetowym oraz plan finansowy – w podziale na działy  i rozdziały klasyfikacji wydatków w formie uchwały. Ostateczny termin dokonania wydatków niewygasających upływa 30 czerwca 2017 r. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, zostaną przekazane z rachunku budżetu na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego Urzędu Gminy na pokrycie niewygasających wydatków objętych planem.
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i zostały ujęte w wykazie, zostaną zaksięgowane w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu wydatków budżetowych  za 2016 r. jako wydatki wykonane. W następnym roku budżetowym – 2017 r. – wydatki niewygasające będą realizowane na podstawie ich planu finansowego. Niewykonanie wydatków w określonym terminie będzie skutkować zwrotem środków na rachunek dochodów budżetu.

-----------------------------------------------------
[1] Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

Załącznik nr 1 - WYKAZ WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016 (20kB) pdf

Załącznik nr 2 - PLAN FINANSOWY WYDATKÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016 (27kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (16 stycznia 2017, 09:01:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 326