Uchwała nr XXIV/185/16RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 15 grudnia 2016w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2017-2027.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm¹) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.²) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/185/16
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 15 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2017-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm¹) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.²) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Wieś Wielka na  lata  2017-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 
§  2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2026, zgodnie      z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 
§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2017, zgodnie  z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
§ 4. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 
                                                  
§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna   do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza  rok budżetowy.
 
§ 6. Traci moc uchwała Nr XIV/106/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2016-2026.
 
§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
1  z 2016 r. poz.1579. 2 z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146, poz.1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532,1045,1117,1130, 1189,1190,1269,1358,1513,1830,1854, 1890 oraz z 2016 r. poz.195,1257 i 1454.  


Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (99kB) pdf

Załącznik nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć (63kB) pdf

Załącznik nr 3 - Objaśnienia (86kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (16 stycznia 2017, 09:06:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 444