Uchwała nr XXIV/186/16RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 15 grudnia 2016w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ), w związku z art. 121 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/186/16
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 15 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ), w związku z art. 121 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Dochody budżetu gminy ogółem  43.658.473 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
1) dochody własne   23.998.330 zł,
2) dotacje celowe    9.613.638 zł,
3) subwencje  10.033.105 zł,
4) dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej 13.400 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody majątkowe 300.000 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku   300.000 zł,
2) dochody bieżące 43.358.473 zł.  
  
§ 2. Wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości  57.219.106 zł,
1) wydatki bieżące w wysokości 37.469.941 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne  17.159.219 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1.796.957 zł,
c) wydatki na obsługę długu 350.000 zł,  
d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości   556.168 zł,
2)   wydatki majątkowe 19.749.165 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 3) 19.749.165 zł. 
 
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości  13.560.633 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek  11.701.786 zł,
2) zaciągniętych kredytów  1.858.847 zł.
        
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 16.574.043,16 zł, rozchody w wysokości  3.013.410,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
  
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane  w kwocie 120.000 zł,
2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych  z zakresu zarządzania kryzysowego  w kwocie 99.317 zł.          
 
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5:  
1)  dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie  z załącznikiem Nr 6.
   
§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000 zł oraz wydatki  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 190.000 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 10.000 zł.   
 
§ 8.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych:
1) przychody w wysokości  4.071.200 zł,
2) wydatki w wysokości 4.042.274 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Plan przychodów  i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) dochody  44.500 zł,
2) wydatki  44.500 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 
§ 9.1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej:
1)   z tytułu dopłaty do 1m3 ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 1,00 zł za 1m3 196.000 zł,
2)   z tytułu dopłaty do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (brak kanalizacji) przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości 24 zł za jeden kurs beczkowozu 33.600 zł.
 
2. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym  i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
 
 § 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  Funduszu  sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
  
§ 11. Ustala się  limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  i pożyczek zaciąganych na:
1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  1.000.000 zł,
2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  13.560.633 zł,
3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  3.013.410,16 zł.
 
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1)   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości     1.000.000 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do
wysokości 13.560.633 zł,
3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  do  wysokości 3.013.410,16 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia  i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
Załączniki:  
Załącznik nr 1 - Dochody budżetu Gminy na 2017 r. (89kB) pdf

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu Gminy na 2017 r. (295kB) pdf

Załącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne w 2017 r. (32kB) pdf

Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. (27kB) pdf

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. (103kB) pdf

Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. (19kB) pdf

Załącznik nr 7 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2017 r. (26kB) pdf

Załącznik nr 8 Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2017 rok. (38kB) pdf

Załącznik nr 9 - Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2017 r, (20kB) pdf

Załącznik nr 10 - Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2017 (22kB) pdf

Załącznik nr 11 - Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2017 r. (27kB) pdf

Załącznik nr 12 - Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok. (24kB) pdf

Załącznik nr 13 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017. (37kB) pdf

Załącznik nr 14 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2017 r. (90kB) pdf

Załącznik nr 15 - Dotacje przedmiotowe w 2017 r. (27kB) pdf

Załącznik nr 16 - Uzasadnienie dotyczące projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2017 r. (254kB) pdf
Załączniki stanowią integralną część niniejszej uchwały.       

-------------------------------------------------
[1] poz. 1579,
[2] z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454,
[3] z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578  z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, 2012 r. poz. 986,1456 i 1548 oraz z 2014 r. poz.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2016 r., poz. 4966 z dnia 2016-12-30

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (16 stycznia 2017, 09:48:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 340