Uchwała nr XXIV/188/16RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 15 grudnia 2016w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2017 r.Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) oraz § 60 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj.Kuj. - Pom. z 2013 r., poz. 3045) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/188/16
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 15 grudnia 2016


w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2017 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) oraz § 60 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj.Kuj. - Pom. z 2013 r., poz. 3045) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2017 r., stanowiące:
1)  załącznik Nr 1 - plan pracy Komisji Rewizyjnej,
2)  załącznik Nr 2 - plan pracy Komisji Budżetu, Planowania  i Finansów,
3)  załącznik Nr 3 - plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
4)  załącznik Nr 4 - plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego,
5)  załącznik Nr 5 - plan pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa,
6)  załącznik Nr 6 - plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego,
do uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 


Uzasadnienie
Zgodnie z § 60 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka komisje stałe działają na podstawie rocznych planów pracy, które przedkładają Radzie Gminy do zatwierdzenia.

--------------------------------------------
[1] Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

Załącznik Nr 1 - plan pracy Komisji Rewizyjnej (35kB) word

Załącznik Nr 2 - plan pracy Komisji Budżetu, Planowania i Finansów (45kB) word

Załącznik Nr 3 - plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (34kB) word

Załącznik Nr 4 - plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego (39kB) word

Załącznik Nr 5 - plan pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (36kB) word

Załącznik Nr 6 - plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego (37kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (16 stycznia 2017, 09:58:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 324