Uchwała nr XXIV/189/16RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 15 grudnia 2016w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 r.Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) oraz § 67 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj.Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 3045) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIV/189/16
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 15 grudnia 2016


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 r.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) oraz § 67 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj.Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 3045) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
na 2017 r., stanowiący załącznik do uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                            
 
  
Uzasadnienie
Zgodnie z § 67 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli, który przedstawia Radzie Gminy najpóźniej do końca miesiąca lutego roku, którego dotyczy plan.

--------------------------------------------
[1] Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.


Załącznik - plan kontroli (36kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (16 stycznia 2017, 10:00:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 348