Uchwała nr XXXIII/250/17RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 13 listopada 2017w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś WielkaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/250/17
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 13 listopada 2017


w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Ustala się dotację przedmiotową do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka od osób fizycznych w wysokości brutto: 33.600,00 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące sześćset 00/100), skalkulowaną wg stawki jednostkowej ustalonej w § 2.
2. Dotacja określona w ust. 1 dotyczy wyłącznie nieruchomości osób fizycznych, położonych na terenach Gminy Nowa Wieś Wielka, niewyposażonych w zbiorczą sieć kanalizacyjną.
 
§ 2. Ustala się stawkę jednostkową dotacji do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka od osób fizycznych przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej o pojemności 4,50 m³, w wysokości brutto: 24,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery 00/100) za jeden kurs beczkowozu.
 
§ 3. Uchwała obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.                                                     
                                    

 
Uzasadnienie
Ustawa o finansach publicznych w art. 15 ust. 3 pkt. 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 stanowi, że dotacja do odprowadzenia i oczyszczenia ścieków powinna zostać skalkulowana według stawek jednostkowych. Na podstawie tej ustawy zostaje wywołana uchwała, stanowiąca o dopłacie do jednego kursu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości: 24,00 zł brutto. Planowana wysokość dotacji w 2018 r. do wywozu i oczyszczenia ścieków wynosić będzie: 33.600,00 zł brutto (planowane 1400 kursów beczkowozu objętych dotacją). Proponowana uchwała obejmuje mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka w części gminy nie objętej zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej. Ma ona zachęcać do usuwania nieczystości płynnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, a jednocześnie wymuszać włączenie nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.
 

-----------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2016 r. poz. 1948,1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (16 listopada 2017, 11:10:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 369