Uchwała nr XXXIII/251/17RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 13 listopada 2017w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/251/17
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 13 listopada 2017


w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się „Program współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.”,  stanowiący załącznik do uchwały.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
           
 

 
Uzasadnienie
Jednym z zadań gminy określonym przez ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. Zasady korzystania przez organy administracji publicznej z działalności organizacji pozarządowych określa szczegółowo ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustala ona sferę zadań publicznych, w ramach których m.in. samorząd terytorialny współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Formy tej współpracy w oparciu o wymienioną ustawę określa uchwalony przez Radę Gmin program. Niniejszy Program określa cele, zakres i formy współpracy pomiędzy samorządem Gminy Nowa Wieś Wielka, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.

-----------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 573.Załącznik - Program Współpracy (53kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (16 listopada 2017, 11:12:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 459