Uchwała nr XXXIV/257/17RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 7 grudnia 2017w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia VII” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/257/17
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 7 grudnia 2017


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia VII”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§1.1.Przystępuje się do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kobylarnia.
2. Granice obszaru objętego planem wyznaczają: zewnętrzne granice zespołu działek  ewidencyjnych nr 93/6, 90, 91, 93/5, 93/7, 93/3, 93/1 w obrębie  ewidencyjnym Kobylarnia, w sposób graficzny przedstawione w załączniku nr 1.
 
§ 2. Opracowanie obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 UZASADNIENIE
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. w październiku 2017 r. złożyło wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kobylarnia III. Przedsiębiorstwo zamierza wybudować na działce 93/5 w Kobylarni nowy biurowiec dwukondygnacyjny zaspokajający potrzeby administracyjne i socjalne rozwijającej się  firmy. Ograniczenia w obowiązującym planie w zakresie geometrii dachu, użyciu materiałów budowlanych, sposobu odprowadzania ścieków sanitarnych, zaopatrzenia w ciepło, linii zabudowy nie pozwalają na efektywne zagospodarowanie terenu.
W ocenie wójta wniosek jest zasadny, przy czym sporządzenie planu miejscowego winno nastąpić wraz z działkami przyległymi, dla których  będzie możliwe określenie kompleksowych warunków zagospodarowania terenu. Wskazany w uchwale teren jest objęty ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych w latach 2001 - 2007. Upływ czasu, zmieniające się oczekiwania i możliwości realizacji inwestycji oraz zmiany właścicieli nieruchomości wyraźnie wskazują na potrzebę dokonania zmian w obowiązujących planach. W wyniku podjęcia prac planistycznych przewiduje się utrzymanie  dotychczasowych funkcji terenu z wprowadzeniem istotnych zmian w kształtowaniu zabudowy. 
Przeprowadzona analiza, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wykazała, że w celu umożliwienia realizacji zamierzeń inwestorów na omawianym obszarze uzasadnione jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Proponowane zmiany są zbieżne z polityką przestrzenną określoną w uchwale Nr XLI/418/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 października 2010 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka, wraz ze zmianą dokonaną  na podstawie uchwały Nr XLII/369/14  z dnia 29 września 2014 r.
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem planu wynosi 3,2237 ha.

Załącznik - Obszar opracowania planu (252kB) jpg
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (15 grudnia 2017, 18:46:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 463