Uchwała nr XXXV/266/17RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 19 grudnia 2017w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2018-2027Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/266/17
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 19 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2018-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Wieś Wielka na  lata  2018-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 
§  2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 
§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2018, zgodnie  z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
§ 4. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 
                                                  
§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza  rok budżetowy.
 
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIV/185/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Nowa Wieś Wielka na lata 2017-2027.
 
§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Załącznik nr - 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (106kB) pdf

Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć (92kB) pdf

Załącznik nr 3 - objaśnienia (94kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (3 stycznia 2018, 10:41:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 356