Uchwała nr XXXV/267/17RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 19 grudnia 2017w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2018Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), w związku z art. 121 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.[1]) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/267/17
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 19 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), w związku z art. 121 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.[1]) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Dochody budżetu gminy ogółem  50.487.654,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
1) dochody własne 25.914.219,98 zł,
2) dotacje celowe 9.856.547,00 zł,
3) subwencje 10.592.919,00 zł
4) dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej 4.123.968,51 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody majątkowe 4.170.795,68 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 102.000,00 zł
2) dochody bieżące 46.316.858,81 zł.  
  
§ 2. Wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości 59.187.654,49 zł,
1)   wydatki bieżące w wysokości 40.763.807,92 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne 19.468.548,23 zł
b) dotacje na zadania bieżące 1.933.460,51 zł,
c) wydatki na obsługę długu  400.000,00 zł
d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości  6.813.103,65 zł,
2)   wydatki majątkowe 18.423.846,57 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 3) 18.423.846,57 zł. 
 
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości  8.700.000,00 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek 6.121.903,62 zł
2) zaciągniętych kredytów  2.578.096,38 zł
   
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 12.148.450,91 zł, rozchody w wysokości  3.448.450,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
  
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane  w kwocie 155.244,00 zł
2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  w kwocie  104.756,00  zł.       
 
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5:  
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
   
§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych     w kwocie 200.000,00 zł oraz wydatki  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 190.000,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.   
 
§ 8.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych:
1) przychody w wysokości 4.193.400,00 zł
2) wydatki w wysokości 4.209.804,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Plan przychodów  i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) dochody 43.200,00 zł
2)wydatki  43.200,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 
§ 9.1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej:
1) z tytułu dopłaty do 1m3 ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 1,00 zł za 1m3 196.000,00 zł,
2)   z tytułu dopłaty do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (brak kanalizacji) przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości 24 zł za jeden kurs beczkowozu  33.600,00 zł,
2. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
 
§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  Funduszu  sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
  
§ 11. Ustala się  limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  i  pożyczek zaciąganych na:
1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  8.700.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.448.450,91 zł.
 
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości     1.000.000,00 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.700.000,00 zł,
3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  do  wysokości 3.448.450,91 zł,
4) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,
6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
Załączniki:  
 
1) Dochody budżetu Gminy na 2018 r. (98kB) pdf  

2) Wydatki budżetu Gminy na 2018 r. (306kB) pdf

3) Zadania inwestycyjne w 2018 r. (38kB) pdf

4) Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. (36kB) pdf

5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. (102kB) pdf

6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r. (21kB) pdf

7) Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 r. (28kB) pdf

8) Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok. (42kB) pdf

9) Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2018 r. (21kB) pdf

10) Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2018 – opis. (23kB) pdf

11) Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2018 r. – opis. (28kB) pdf

12) Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2018 rok. (24kB) pdf

13) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018. (39kB) pdf

14) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2018 r. (105kB) pdf

15) Dotacje przedmiotowe w 2018 r. (29kB) pdf

16) Plan dochodów i wydatków w działach ochrona zdrowia, gospodarka komunalna i ochrona środowiska na 2018 rok. (23kB) pdf

17) Uzasadnienie dotyczące projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 r. (265kB) pdf

Załączniki stanowią integralną część niniejszej uchwały.   

--------------------------------------------------------------
[1] Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578  z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986,1456 i 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457.


metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (3 stycznia 2018, 11:00:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 470