Uchwała nr XXXV/268/17RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 19 grudnia 2017w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie” o numerze RPKP.03.05.01-04-0030/17 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.[1]) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/268/17
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 19 grudnia 2017


w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie” o numerze RPKP.03.05.01-04-0030/17

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.[1]) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się do realizacji wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie” (nr projektu: RPKP.03.05.01-04-0030/17), złożony
w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-116/17, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.
 
§ 2. Wysokość wkładu własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w realizację projektu wynosi 393.748,53 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem 53/100) i jest to wkład w formie pieniężnej, zostanie on zabezpieczony w budżecie Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2017-2018. Kwota zabezpieczona na 2017 r. wynosi 233.000,00 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści trzy tysiące 00/100), a kwota zabezpieczona na 2018 r. wynosi 358.743,80 zł  (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści trzy 80/100).
 
§ 3. Całkowita wartość projektu wynosi 591.743,80 zł (słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści trzy 80/100), w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 197.995,27 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć 27/100).
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
Uzasadnienie
Dnia 18 sierpnia 2017 r. Gmina Nowa Wieś Wielka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie” (nr projektu: RPKP.03.05.01-04-0030/17), w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-116/17, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
w regionie, Działanie 3.5 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. Kwota zadania uległa zmianie ze względu na wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego, w którym wybrano najkorzystniejszą ofertę opiewającą na kwotę 591.743,80 zł. Projekt dotyczy głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Brzoza na terenie gminy Nowa Wieś Wielka. Zakres usprawnień budynku obejmuje m.in. prace związane z dociepleniem obiektu, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizację systemu grzewczego oraz wykonanie prac towarzyszących.


-----------------------------------------------------
[1] Dz. U. z 2017 r., poz. 2232.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (3 stycznia 2018, 11:06:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 424