Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XLIII/339/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 13 września 2018


w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ), art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm. ) oraz art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


Rozdział I
Postanowienia ogólne

 
§ 1.1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy.
2. Na zasadach określonych w uchwale dotacja może zostać udzielona każdemu,  kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku znajdującego się na obszarze Gminy, wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiącego własności Gminy.
 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dotacji - rozumie się przez to dotację celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, o których mowa w § 3 i 4 uchwały przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiącym własności Gminy;
2) zabytku - rozumie się przez to zabytek zdefiniowany w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami, znajdujący się na obszarze Gminy, wpisanego do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiącego własności Gminy;
3) wojewódzkim konserwatorze zabytków - rozumie się przez to Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
4) gminnej ewidencji zabytków Gminy Nowa Wieś Wielka - rozumie się, że poza zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków, obejmuje ona także obiekty nierejestrowe; są to budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej oraz sakralne;
5) Gminie - rozumie się przez to Gminę Nowa Wieś Wielka.
 
Rozdział II
Zasady udzielania dotacji

 
§ 3.1. Z budżetu Gminy może być udzielona dotacja celowa na dofinansowanie:
1) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia
przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku,;
2) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, które zostały przeprowadzone w okresie roku poprzedzającego rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.
2. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wnioskodawca może złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku, określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zbytków lub opinii wojewódzkiego konserwatora ochrony zabytków, jeżeli dany zakres prac lub robót nie wymagał wydania pozwolenia.
 
§ 4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować wyłącznie nakłady konieczne na realizację prac wymienionych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 
§ 5.
1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
2. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.
 
§ 6. Dotacja nie może zostać udzielona, jeżeli:
1)  nakłady konieczne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł;
2)  łączna kwota dotacji udzielonych przez Gminę i inne uprawnione organy przekroczyłaby wysokość 100% nakładów koniecznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.
 
§ 7.1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o uzyskanie dotacji zobowiązanie są do złożenia pisemnego wniosku o przyznanie dotacji  w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do uchwały.
2. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac lub robót w roku złożenia wniosku lub w roku następującym po roku złożenia wniosku należy dołączyć:
1) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
3) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót, które mają być przedmiotem dotacji lub opinię właściwego organu ochrony zabytków, jeżeli dany zakres prac lub robót nie wymaga wydania decyzji;
4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót lub projekt prac lub robót pozytywnie zaopiniowany przez konserwatora zabytków; w przypadku obiektu znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków;
5) pozwolenie na budowę;
6) kosztorys ofertowy prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych
do ich przeprowadzenia;
7) informacje o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,
8) podmiot prowadzący działalność gospodarczą dołącza do wniosku dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362),
9) udzielanie dotacji dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem komisji UE nr 1407/2013 (Dz.Urz. UE L    352 z 24 grudnia 2013 r.) z terminem do dnia 31 grudnia 2020 r.,
10) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de mininis rybołówstwie, jakie podmiot ubiegający się o pomoc otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de mininis rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
11) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311 ze zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121 poz. 810).
3. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.
 
§ 8. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji uwzględnia się: 
1) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów;
2) promowanie kultury oraz historii Gminy (preferowane są obiekty wzbogacające ofertę turystyczną i kulturalną Gminy);
3) stan zachowania obiektu;
4) fakt kontynuowania prac;
5) wysokość zaangażowania własnych środków.
 
§ 9.1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:
1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;
2) wysokość udzielonej dotacji i tryb jej płatności;
3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji;
4) zobowiązania ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji;
5) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego.
 
§ 10. Przekazanie dotacji na wykonanie prac może nastąpić:
1)  w 2 częściach – pierwsza część przed podjęciem prac, w wysokości nie większej jednak niż 50% udzielonej dotacji, druga część po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja i przyjęciu rozliczenia;
2) w całości - po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja i przyjęciu rozliczenia.
 
§ 11.1. Dotacja nie może być wykorzystana na inne cele niż określone w umowie.
2. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie, którą prowadzą właściwe merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu Gminy.
3. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie dokumentacje finansową, budowlaną oraz wszelką inną niezbędną do dokonania sprawdzenia należytego wykorzystania dotacji i zasadności wniosku.
4. Podmioty uprawnione realizujące zadania finansowane z dotacji są zobowiązane do przedłożenia do wglądu w terminie określonym w umowie oryginalnych dokumentów finansowych spełniających wymogi określone przepisami prawa. Na odwrocie powyższych dokumentów winien zostać umieszczony zapis w brzmieniu: „zrealizowano ze środków budżetowych Gminy Nowa Wieś Wielka”. Dokumenty nie spełniające wymagań określonych przepisami prawa nie będą przyjmowane do rozliczenia, co skutkować będzie koniecznością dokonania zwrotu całości przekazanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia przekazania dotacji.
5. Przyznane dotacje celowe niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi  w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane.
6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Rozdział III
Postanowienia końcowe

 
§ 12. Traci moc uchwała Nr XXXV/369/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru nie stanowiących własności gminy.
 
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 

Uzasadnienie
Na podstawie w/w uchwały planowane jest udzielanie dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków nie stanowiącym własności gminy.


-----------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432,
[2]Dz.U. z 2018 r. poz. 10,
[3]Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366.

Załącznik - wzór wniosku (32kB) word
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2018 r., poz. 4729 z dnia 2018-09-21

Opublikował: Szymon Giżycki (12 października 2018, 11:49:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 70

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij