Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XLIV/349/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 18 października 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Statucie Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII/267/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3045), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) komisjach – oznacza to Komisje Rady Gminy Nowa Wieś Wielka i nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Wieś Wielka oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka,”,
2) w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3)„3) zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
4) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Rada działa na sesjach i poprzez swoje komisje, Komisję Rewizyjną oraz Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
2. Wójt, komisje, Komisja Rewizyjna oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozostają pod kontrolą rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.”,
5) w § 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
6) „3) komisje, Komisję Rewizyjną oraz Komisję Skarg, Wniosków i Petycji,”,
7) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”,
8)  w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada powołuje Komisję Rewizyjną, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, komisję właściwą do spraw budżetu oraz inne komisje stałe.”,
9) dotychczasowa treść § 27 staje się ustępem pierwszym tego paragrafu, a po ustępie pierwszym dodaje się ustęp drugi w brzmieniu:
„2. Obrady sesji rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.
w § 29 ust. 2 otrzymuje:
„2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu rady przewodniczący przerywa obrady.”,
10)  w § 34:
a)  ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) interpelacje i zapytania radnych,”,
b) ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) powołanie stałych komisji rady, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji,
3) wybór przewodniczących stałych komisji rady, Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”,
11) w § 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wystąpić radny, klub radnych, komisja, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, a także wójt.”,
12)  w § 36:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Interpelacje i zapytania powinny być składane w istotnych sprawach dla wspólnoty samorządowej, a ich sformułowanie powinno być jasne i syntetyczne.”
b) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6. Rejestr zgłoszonych interpelacji i zapytań prowadzi urząd.
7. Na wniosek radnego, komisji rady, klubu radnych rada może włączyć sprawę udzielenia odpowiedzi na interpelację do porządku obrad na następnej sesji.
13)  § 38 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Przewodniczący udziela głosu osobie niebędącej radnym podczas debaty nad raportem o stanie gminy zgodnie z zasadami zawartymi w art. 28aa ust. 4 ustawy.”,
14)  w § 39 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Przepisów zawartych w ust. 2 pkt 4, 5 i 6 nie stosuje się w przypadku debaty nad raportem o stanie gminy.
5. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” wnioskiem i jednego głosu „przeciw” wnioskowi, a następnie poddaje sprawę pod głosowanie.”,
15)  w § 42:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) komisje, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisja Rewizyjna,
 b) w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) grupa mieszkańców Gminy w liczbie co najmniej 200 osób.”,
16)  § 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
17) "3. Przewodniczący kieruje do Wójta projekty uchwał wniesione przez radnego, klub radnych, komisje, Komisję Rewizyjną, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz grupę mieszkańców w liczbie co najmniej 200 osób, w celu uzyskania opinii radcy prawnego o zgodności z prawem. Brak opinii nie wstrzymuje dalszego procedowania.”,
18)  w § 46 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) komisje, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,”,
19)  § 50 otrzymuje brzmienie:
„§ 50 .1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki przy jednoczesnym użyciu urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
2. Głosowanie jawne zarządza, przeprowadza i ogłasza jego wyniki Przewodniczący.
3. W przypadku, gdy przeprowadzenie  głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe z przyczyn technicznych, przeprowadza się głosowanie jawne imienne:
a) głosowanie jawne imienne przeprowadza Przewodniczący wyczytując kolejno z listy obecności radnych,  którzy określają swoje stanowisko wypowiadając słowa „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”, które Przewodniczący odnotowuje na imiennym wykazie głosowań, stanowiącym załącznik do protokołu z sesji.
b) po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania jawnego imiennego,
c) imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
4. Głosowanie jawne imienne przeprowadza się również w przypadkach określonych
w ustawie.”.
5. W sprawach wyboru osób przewodniczący powinien zapytać, czy każdy ze zgłoszonych wyraża zgodę na kandydowanie. Przewodniczący powinien poddać pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządzić głosowanie w sprawie wyboru.”,
20)  w § 56 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) przebieg głosowania w formie imiennych wykazów głosowań radnych,”,
21)  po Rozdziale 5 dodaje się Rozdział 5a w brzmieniu:
 
„Rozdział 5
Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 
§ 15a. 1. Rada powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która działa zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz niniejszym Statutem. 
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje:
1) skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych,
2) wnioski oraz petycje składane przez obywateli.
3. Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, składającą się trzech radnych, w tym przedstawiciela wszystkich klubów radnych, powołuje Rada na pierwszej sesji ze swego grona zwykłą większością głosów.
4. Komisję Skarg, Wniosków i Petycji wybiera ze swego grona przewodniczącego.
§ 15b. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działa na podstawie następujących zasad:
1) Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w terminie 7 dni od dnia wpływu skargi, wniosku lub petycji przekazanych przez Przewodniczącego,  celem ich rozpatrzenia zwołuje posiedzenie, z którego sporządzany jest  protokół,
2) Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji może się zwrócić do Wójta lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej o udzielenie w terminie 14 dni niezbędnych wyjaśnień oraz przedstawienia dokumentów związanych ze sprawą będącą przedmiotem postępowania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, z zachowaniem tajemnicy prawnie chronionej,
3) ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w formie opinii lub stanowiska są przekazywane Przewodniczącemu, który wprowadza sprawę na najbliższą sesję,
4) ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu skargi, wniosku lub petycji podejmuje Rada w formie uchwały,
5) w przypadku braku możliwości załatwienia skargi, wniosku lub petycji w terminie, wnoszący powinien zostać poinformowany o przyczynie, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
6) do sposobu składania i rozpatrywania petycji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.”.
 
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i na tablicy ogłoszeń w urzędzie.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 


 
 
Uzasadnienie
Proponowane w uchwale zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym wprowadzonej ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.).

----------------------------------------------------
[1] Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2018 r., poz. 5995 z dnia 2018-11-28

Opublikował: Szymon Giżycki (14 stycznia 2019, 11:07:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij