Uchwała nr III/14/18RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 6 grudnia 2018w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś WielkaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ), w związku z art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/14/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ), w związku z art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Ustala się dotację przedmiotową do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka od osób fizycznych w wysokości brutto 33.600,00 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące sześćset 00/100), skalkulowaną wg stawki jednostkowej ustalonej w § 2.
2. Dotacja określona w ust. 1 dotyczy wyłącznie nieruchomości osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, niewyposażonych w zbiorczą sieć kanalizacyjną.
 
§ 2. Ustala się stawkę jednostkową dotacji do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka od osób fizycznych przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej o pojemności 4,50 m³, w wysokości brutto 24,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery 00/100) za jeden kurs beczkowozu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 31  grudnia 2019 r.

 
    


 
Uzasadnienie
Ustawa o finansach publicznych w art. 15 ust. 3 pkt. 1 i art. 219 ust. 1, 3 i 4 stanowi, że dotacja do odprowadzenia i oczyszczenia ścieków powinna zostać skalkulowana według stawek jednostkowych. Na podstawie tej ustawy zostaje wywołana uchwała, stanowiąca o dopłacie do jednego kursu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości: 24,00 zł brutto. Planowana wysokość dotacji w 2019 r. do wywozu i oczyszczenia ścieków będzie wynosić 33.600,00 zł brutto (planowane 1400 kursów beczkowozu objętych dotacją). Proponowana uchwała obejmuje mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka w części gminy nie objętej zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej. Ma ona zachęcać do usuwania nieczystości płynnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, a jednocześnie wymuszać włączenie nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.
 
 

------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432,
[2]Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669  i 1693.

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (14 stycznia 2019, 12:19:08)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (14 stycznia 2019, 12:27:07)
Zmieniono: Korekta nazwy organu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 330