Uchwała nr IV/20/18RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 20 grudnia 2018w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/20/18
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 20 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


 § 1.1. Dochody budżetu gminy ogółem  49.015.719,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
1) dochody własne 13.564.778,51 zł,
2) dotacje celowe 9.790.376,02 zł,
3) subwencje 11.371.720,00 zł
4) dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej 346.915,02 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody majątkowe 191.494,42 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł
2) dochody bieżące 48.824.225,11 zł.  
  
§ 2. Wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości 56.815.481,32 zł,
1)   wydatki bieżące w wysokości 42.840.869,74 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne 21.504.036,94 zł
b) dotacje na zadania bieżące  2.512.419,33 zł,
c) wydatki na obsługę długu 650.000,00 zł
d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości  485.290,68 zł,
2)   wydatki majątkowe 13.974.611,58 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 3) 13.974.611,58 zł. 
 
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 7.799.761,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek 7.799.761,79 zł.
                                                                                  
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 11.813.209,61 zł, rozchody w wysokości  4.013.447,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
  
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane  w kwocie 180.000,00 zł
2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  w kwocie 103.439,00  zł.       
 
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
   
§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł oraz wydatki  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 190.000,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.   
 
§ 8.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych:
1) przychody w wysokości 4.547.800,00 zł
2) wydatki w wysokości 4.517.137,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Plan przychodów  i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
1) dochody 36.000,00 zł
2) wydatki  36.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 
§ 9.1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej:
1)   z tytułu dopłaty do 1m3 ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 1,00 zł za 1m3 196.000,00 zł,
2)   z tytułu dopłaty do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (brak kanalizacji) przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości 24 zł za jeden kurs beczkowozu 33.600,00 zł,
2. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 
§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  Funduszu  sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
  
§ 11. Ustala się  limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  i  pożyczek zaciąganych na:
1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.799.761,79 zł,
3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.013.447,82 zł.
 
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1)   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości     1.000.000,00 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7.799.761,79 zł,
3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  pożyczek i kredytów do  wysokości 4.013.447,82 zł,
4) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,
6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
Załączniki:  
1)Dochody budżetu Gminy  na  2019 r.  
2) Wydatki budżetu Gminy  na  2019 r. 
3) Zadania inwestycyjne w 2019 r.
4) Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.
5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.
6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  w 2019 r.
7) Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2019 r.
8) Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2019 rok.
9) Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2019 r. 10) Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych  na 2019 – opis.
11) Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2019 r. – opis.
12) Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych  jednostkom samorządu terytorialnego na 2019 rok.
13) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019.
14) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2019 r.  
15) Dotacje przedmiotowe w 2019 r.
16) Plan dochodów i wydatków w działach ochrona zdrowia, gospodarka komunalna i ochrona środowiska na 2019 rok.
17) Uzasadnienie dotyczące  projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2019 r.

------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.
[2]Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669  i 693.

Załącznik nr 1 - dochody budżetu Gminy (101kB) pdf

Załącznik nr 2 - wydatki budżetu Gminy (337kB) pdf

Załącznik nr 3 - zadania inwestycyjne (33kB) pdf

Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody (29kB) pdf

Załącznik nr 5 - zadania zlecone (123kB) pdf

Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r. (21kB) pdf

Załącznik nr 7 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2019 r. (28kB) pdf

Załącznik nr 8 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2019 rok (42kB) pdf

Załącznik nr 9 - Projekt planu finansowego dochodów jednostek budżetowych na 2019 rok (20kB) pdf

Załącznik nr 10 - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK - OPIS (23kB) pdf

Załącznik nr 11 - PRZYCHODY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA 2019 ROK (36kB) pdf

Załącznik nr 12 - PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK (24kB) pdf

Załącznik nr 13 - PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2019 (38kB) pdf

Załącznik nr 14 - programy i projekty (174kB) pdf

Załącznik nr 15 - Dotacje przedmiotowe w 2019 r. (29kB) pdf

Załącznik nr 16 - PLAN DOCHODÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA NA 2019 ROK (47kB) pdf

Załącznik nr 17 - (287kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (14 stycznia 2019, 13:55:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 274