Uchwała nr VIII/78/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 25 czerwca 2019w sprawie przystąpienia Gminy Nowa Wieś Wielka do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/78/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 25 czerwca 2019


w sprawie przystąpienia Gminy Nowa Wieś Wielka do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1.Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Nowa Wieś Wielka do realizacji programu pn. „Opieka wytchnieniowa”.
2. Celem programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów wspierających bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem
a) konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
b) koniecznością stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.
3. Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.
  
§ 2. Program będzie finansowany z Funduszu Solidarnościowego - 80% oraz ze środków własnych Gminy - 20%.
 
§ 3. Usługi opiekuńcze w ramach opieki wytchnieniowej będą świadczone nieodpłatnie.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


 
Uzasadnienie
W marcu 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach programu pn. „Opieka wytchnieniowa”. Gmina Nowa Wieś Wielka, odpowiadając na ogłoszony nabór, przedłożyła wniosek o środki finansowe na realizację tego programu. Celem programu „Opieka wytchnieniowa” jest odciążenie członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywanych dotychczas obowiązkach lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.


[1]Dz.U. z 2018 r. poz. 1693, 2192, 2354 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (4 lipca 2019, 10:35:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 502