Uchwała nr VIII/81/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 25 czerwca 2019w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 260 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/81/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 25 czerwca 2019


w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 260 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się zespół, który przedstawi na sesji Rady Gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego oraz do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,
w składzie:
l) Tomasz Hermann,
2) Anna Kwiatkowska,
3) Edward Majewski,
4) Robert Rafiński.
 
§ 2. Obsługę techniczną i administracyjną zespołu zapewnia Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 160 i art. 163 § 2 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rada Gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji Rady Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.-------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 60 i 125.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (4 lipca 2019, 10:40:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153