Uchwała nr VIII/84/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 25 czerwca 2019w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowej Wsi WielkiejNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 114 ust. 1 pkt 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz.2190 ze zm. ), w związku z art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/84/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 25 czerwca 2019


w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 114 ust. 1 pkt 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz.2190 ze zm. ), w związku z art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:


§ 1. Udziela się dotacji z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2019 r. w wysokości 3.000,00 zł  (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej, z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.
 
§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Gminną Przychodnią w Nowej Wsi Wielkiej.
  
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
  


Uzasadnienie
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej zwrócił się do Wójta Gminy z wnioskiem o wsparcie finansowe dotyczące programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom. Zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o finansach publicznych dotacje celowe są to środki przeznaczone m. in. na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, do których zalicza się również wymienioną w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym ochronę zdrowia.     

---------------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2018 r. poz. 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959.

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (4 lipca 2019, 10:47:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 186