Uchwała nr IX/87/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 10 września 2019zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje

Uchwała nr IX/87/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 10 września 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje


§ 1. W uchwale Nr IV/20/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2019 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy kwotę 51.071.813,40 zł zastępuje się kwotą 52.146.609,25 zł,  
2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 12.437.893,10 zł,  
3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje wynoszą 11.391.082,00 zł,  
4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej          wynoszą 1.349.333,02 zł,    
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 1.387.695,68 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku  140.000,00 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1.247.695,68 zł,           
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach  wynoszą     50.758.913,57 zł,    
7) w § 2  ust. 1 wydatki budżetu kwotę 58.871.575,19 zł zastępuje się kwotą   59.946.371,04 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt  1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 44.566.379,12 zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą  21.937.296,20 zł, 
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 2.513.816,69 zł,
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 504.211,68 zł,
12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 14.581.491,92 zł zastępuje się kwotą 15.379.991,92 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 14.581.491,92  zł zastępuje się kwotą 15.379.991,92 zł,   
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 7.799.761,79 zł,  który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 7.799.761,79 zł,        
14) w § 4 Przychody budżetu  po zmianach wynoszą 11.904.243,65 zł, rozchody po zmianach wynoszą   4.104.481,86 zł,
15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi 120.946,00 zł,
16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa  wynosi 103.439,00 zł,
17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.799.761,79 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w  wysokości 4.104.481,86 zł,
18)  w § 12  Upoważnia się Wójta do :
ust. 2 zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7.799.761,79 zł – pozostają bez zmian,
ust. 3 spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do  wysokości 4.104.481,86 zł,  
19) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
25) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
26) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie (98kB) pdf

Załącznik nr 1 - Zmiany w dochodach i wydatkach (222kB) pdf

Załącznik nr 2 - Dochody budżetu (387kB) pdf

Załącznik nr 3 - Wydatki budżetu (399kB) pdf

Załącznik nr 4 - zadania inwestycyjne (38kB) pdf

Załącznik nr 5 - zadania zlecone (92kB) pdf

Załącznik nr 6 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2019 r. (28kB) pdf

Załącznik nr 7 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2019 rok (42kB) pdf

Załącznik nr 8 - PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2019 (39kB) pdf

Załącznik nr 9 - Programy i projekty (205kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (17 października 2019, 11:48:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109