Uchwała nr X/98/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 października 2019w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tarkowie DolnymNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/98/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 października 2019


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tarkowie Dolnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Nowa Wieś Wielka, w drodze umowy darowizny, nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki ew. nr 313/22 o pow. 0,0753 ha i nr 313/25 o pow. 0,1085 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Tarkowo Dolne, w gminie Nowa Wieś Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00205887/5, stanowiącej własność osób  fizycznych.   
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   


Uzasadnienie
Z wnioskiem o  nieodpłatne  przekazanie  na rzecz  Gminy Nowa Wieś Wielka nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki ew. nr 313/22 o pow. 0,0753 ha i nr 313/25 o pow. 0,1085 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Tarkowo Dolne, w gminie Nowa Wieś Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą BY1B/00205887/5, zwrócili się jej właściciele. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Tarkowo Dolne - ul. Bydgoska”, uchwalonym uchwałą Nr XXV/231/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1253) w/w działki są przeznaczone pod  drogi wewnętrzne. Nabycie tych działek umożliwi Gminie zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, uregulowanych przepisem art. 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a w/w ustawy, do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym nabywanie nieruchomości.
 

---------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 i 1815.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (28 listopada 2019, 07:47:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 168