Uchwała nr X/99/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 października 2019w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Dąbrowie WielkiejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/99/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 października 2019


w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Dąbrowie Wielkiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę, w drodze przetargu, na okres do lat trzydziestu, nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy, oznaczonej jako działki ew. nr 28/2 i 30/9, o łącznej pow. 3,8256 ha, zapisanej w księdze wieczystej BY1B/00064640/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Wielka, w gminie Nowa Wieś Wielka, pod budowę farmy fotowoltaicznej.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/280/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych w drodze przetargu, w części dotyczącej działki ew. nr 28/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Wielka, w gminie Nowa Wieś Wielka, wykazana w pozycji
3 w złączniku do wskazanej uchwały.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 


Uzasadnienie
Po zmianie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 ze zm.) nastąpiło zwiększone zainteresowanie firm pozyskiwaniem gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych. Nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działki ew. nr 28/2 i 30/9, o łącznej pow. 3,8256 ha, położona w Dąbrowie Wielkiej, odpowiada wymogom terenowym pod taką zabudowę.
Grunt wcześniej był już dzierżawiony pod omawiany cel, lecz z wniosku dzierżawcy, w drodze porozumienia stron, umowa została rozwiązana. Nie powiodły się także próby jej wydzierżawienia pod uprawy rolne.
 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym dzierżawa nieruchomości gminnych powyżej 3 lat.

---------------------------------------------------
[1] Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (28 listopada 2019, 07:49:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163