Uchwała nr X/102/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 października 2019w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi WielkiejNa podstawie art. 10b, art. 18 ust.2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ), art.12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), art. 18 ust.1 pkt 5, art. 51 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm. ), art. 9 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm. ) oraz § 3 i § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 poz. 1586 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/102/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 października 2019


w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej

Na podstawie art. 10b, art. 18 ust.2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ), art.12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), art. 18 ust.1 pkt 5, art. 51 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm. ), art. 9 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm. ) oraz § 3 i § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 poz. 1586 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Z dniem 1 stycznia 2020 r. tworzy się ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej, zwany dalej „ŚDS”, poprzez wyodrębnienie ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.
 
§ 2. ŚDS jest jednostką organizacyjną Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
§ 3. ŚDS działa w formie jednostki budżetowej.
 
§ 4. Siedzibą ŚDS jest Gmina Nowa Wieś Wielka, z adresem: 86-060 Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2A.
 
§ 5. ŚDS  otrzymuje statut, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 6. Ustanawia się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej jako jednostkę obsługującą, a ŚDS jako jednostkę obsługiwaną w zakresie obsługi administracyjno - finansowej.
 
§ 7. Z dniem 1 stycznia 2020 r. mienie wykorzystywane dotychczas do realizacji zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy jako komórkę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej staje się mieniem ŚDS. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego według stanu ewidencyjnego na dzień 31 grudnia 2019 r.
 
§ 8. Należności i zobowiązania w części dotyczącej Środowiskowego Domu Samopomocy jako komórki organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej, ujęte w księgach rachunkowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej na dzień 31 grudnia 2019 r., stają się należnościami i zobowiązaniami bilansu otwarcia ŚDS.
 
§ 9. Pracownicy zatrudnieni w Środowiskowym Domu Samopomocy działającym w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej, z dniem 1 stycznia 2020 r. stają się pracownikami ŚDS.
  
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Uzasadnienie
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (poz. 1583), która wprowadziła zmianę art. 111a ustawy
o pomocy społecznej, gmina może łączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia,
z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie natomiast
z art. 5 tej ustawy, powstałe przed dniem wejścia jej w życie jednostki organizacyjne pomocy społecznej niespełniające tego zapisu, mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach tylko do dnia 31 grudnia 2019 r., co stanowi  podstawę do wyodrębnienia ze struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej dziennego ośrodka wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, jakim jest Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej, z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej, przy ul. Ogrodowej 2A, jako samodzielnej jednostki organizacyjnej. Do kompetencji rady gminy należy powoływanie jednostek gminy i nadawanie im statutu. Wyposażenie, będące dotychczas w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowej Wsi Wielkiej, a które służyło do realizacji celów Środowiskowego Domu Samopomocy jako jednostki w ramach struktury GOPS, stanie się wyposażeniem nowo utworzonej jednostki ŚDS. Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy jako samodzielnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej nie spowoduje zmiany siedziby.-------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 i 1815,
[2]Dz.U. z 2019 r. poz. 1622 i 169,
[3]Dz.U. z 2019 r. poz. 730 i 1690,
[4]Dz.U. z 2014 r. poz. 1752, z 2018 r. 2411 i z 2019 r. poz. 967.

Załącznik - Statut (21kB) word
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2019 r., poz. 5847 z dnia 2019-11-07

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (28 listopada 2019, 08:00:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213