Uchwała nr X/103/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 października 2019zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ), art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/103/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 października 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ), art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr IV/14/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. poz. 419), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi dotacją pozycjami kosztorysu projektu do 20% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu wymaga powiadomienia Wójta w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od jej dokonania przez beneficjenta.”,
2) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania rocznego z realizacji przedsięwzięcia w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.”,
3) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1
do niniejszej uchwały,
4) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2
do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


 
Uzasadnienie
Podjęcie uchwały wynika ze zmiany aktów wykonawczych do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego.
--------------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 i 1815.

Załączniik nr 1 - wzór wniosku (70kB) pdf

Załącznik nr 2 - wzór sprawozdania (64kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2019 r., poz. 5848 z dnia 2019-11-07

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (28 listopada 2019, 08:03:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182