Uchwała nr X/104/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 października 2019w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/104/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 października 2019


w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się „Program współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2020 r.”,  stanowiący załącznik do uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
           
  
Uzasadnienie
Jednym z zadań gminy określonym przez ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. Zasady korzystania przez organy administracji publicznej z działalności organizacji pozarządowych określa szczegółowo ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustala ona sferę zadań publicznych, w ramach których m.in. samorząd terytorialny współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Formy tej współpracy w oparciu o wymienioną ustawę określa uchwalony przez Radę Gminy program. Niniejszy Program określa cele, zakres i formy współpracy pomiędzy samorządem Gminy Nowa Wieś Wielka, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w  2020 r.
 

Załącznik - Program (27kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (28 listopada 2019, 08:06:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 190