Uchwała nr XI/106/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 listopada 2019w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych położonych w Nowej Wsi WielkiejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/106/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych położonych w Nowej Wsi Wielkiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości, stanowiących mienie gminne, oznaczonych jako działki ewidencyjne:
- nr 159/15 o pow. 0,1104 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00073102/4,
- nr 159/8 o pow. 0,1031 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00073103/1,
- nr 159/18 o pow. 0,0119 ha i nr 159/20 o pow. 0,0444 ha, dla których Sąd Rejonowy
w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00062815/5,
- nr 159/16 o pow. 0,0679 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00073104/8,
położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Wielka, w gminie Nowa Wieś Wielka.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 


Uzasadnienie
Nieruchomości gminne oznaczone jako działki ewidencyjne nr 159/15 o pow. 0,1104 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00073102/4, nr 159/8 o pow. 0,1031 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00073103/1, nr 159/18 o pow. 0,0119 ha i  nr 159/20 o pow. 0,0444 ha, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00062815/5 oraz nr 159/16 o pow. 0,0679 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00073104/8, położone w obrębie ewidencyjnej Nowa Wieś Wielka, w gminie Nowa Wieś Wielka, są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś Wielka Południe”, uchwalonym uchwałą XXI/197/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004  r. (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2005 r. Nr 7 poz. 107) na cele usług nieuciążliwych oraz infrastruktury technicznej w zakresie wodociągów. O zakup przedmiotowych nieruchomości zwróciła się Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. MARINA DEVELOPMENT GZELLA POLAND ul. Jelitkowski Dwór 10/3, 80-365 Gdańsk. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym zbywanie nieruchomości. Z inicjatywą wniesienia projektu uchwały wystąpiła Komisja Rewizyjna oraz Komisja Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 1815.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (29 listopada 2019, 09:59:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208