Uchwała nr XII/123/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 17 grudnia 2019w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Nowa Wieś Wielka do roku 2022” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz.1396 ze zm. ), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bydgoskiego uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/123/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 17 grudnia 2019


w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Nowa Wieś Wielka do roku 2022”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz.1396 ze zm. ), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bydgoskiego uchwala się, co następuje:


§1. Przyjmuje się „Program ochrony środowiska dla Gminy Nowa Wieś Wielka do roku 2022”.
 
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
Uzasadnienie
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w art. 17 nakłada na poszczególne szczeble administracji samorządowej wymóg sporządzenia wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych programów ochrony środowiska. Program ochrony środowiska ma na celu efektywne zarządzanie ochroną środowiska zgodnie z polityką ekologiczną państwa. Program ochrony środowiska winien spełniać wymagania określone w art. 14, art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Program ochrony środowiska ma określać przede wszystkim cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, poziomy celów długoterminowych, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.
Sporządzony Program ochrony środowiska jest spójny z dokumentami wyższego szczebla, do których należą:
-        Polityka ekonomiczna państwa,
-        Program ochrony środowiska województwa kujawsko -pomorskiego,
-        Program ochrony środowiska dla powiatu bydgoskiego,
Projekt Programu został zaopiniowany pozytywnie uchwałą nr 107/2019 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 11 grudnia 2019 r.

-------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 i 1815,
[2]Dz.U. z 2019 r. poz. 1403, 1501, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087 i 216.

Załącznik - Program ochrony środowiska dla Gminy Nowa Wieś Wielka do roku 2022 (2520kB) word

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 kwietnia 2020, 10:42:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 34