Uchwała nr XII/124/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 17 grudnia 2019w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2019-2032” Na podstawie art. 18 ust. ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/124/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 17 grudnia 2019


w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2019-2032”

Na podstawie art. 18 ust. ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się „Program usuwania azbestu dla Gminy Nowa Wieś Wielka”, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska. Zgodnie  z art. 161 ust. 1 oraz art. 162 przywołanej ustawy substancje takie powinny być wykorzystywane, przemieszczane i sukcesywnie eliminowane przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła „Program oczyszczania kraju
z azbestu na lata 2009 – 2032”. Za główne cele wyznaczone do realizacji tego Programu uznano:
-        usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
-        minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością
azbestu na terytorium kraju,
-        likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Cele programu krajowego mają być realizowane sukcesywnie aż do 2032 r., w którym
to roku zakładane jest całkowite oczyszczenie kraju z azbestu. Pełne wdrożenie Programu przyjętego przez Radę Ministrów wymaga określenia zasad działania dostosowanych
do lokalnych uwarunkowań. „Program usuwania azbestu dla terenu Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2019-2032” zawiera m. in. szczegółową inwentaryzację obiektów,  na których znajdują się wyroby azbestowe, określenie stanu wyrobów z podziałem na poszczególne rodzaje i stopień pilności ich usunięcia, a także cele i harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji programu. Program jest również podstawowym dokumentem, na podstawie którego gmina jako jednostka samorządu terytorialnego może starać się o środki finansowe na działania służące realizacji zapisów tego Programu.-----------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 i 1815,
[2]Dz.U. z 2019 r. poz. 1403, 1501, 1579, 1680, 1720  i 1815.

Załącznik - Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2019 - 2032 (1310kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 kwietnia 2020, 10:47:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 32