Uchwała nr XIII/129/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 stycznia 2020w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ), art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. ), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm. ) oraz § 3 uchwały Nr XLIII/339/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytku lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4729 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/129/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 stycznia 2020


w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ), art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. ), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm. ) oraz § 3 uchwały Nr XLIII/339/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytku lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4729 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Brzozie, dotacji celowej z budżetu gminy w kwocie 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100), na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, w kościele parafialnym w Brzozie, który jest wpisany do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków województwa kujawsko-pomorskiego.
 
§ 2. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanego zadania określa uchwała Nr XLIII/339/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.
 


Uzasadnienie
Podjęcie uchwały o przyznaniu dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót  budowlanych przy zabytku wynika z przepisu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotowanie w/w prac i robót przy zabytkach wpisanych do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy, przyczynia się do zachowania zasobów kulturowych Gminy Nowa Wieś Wielka. Wsparcie w/w zadania ze strony Gminy w postaci dotacji celowej jest w pełni uzasadnione

-------------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696  i 1815,
[2]Dz.U. z 2019 r. poz. 1649,
[3]Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 i z 2019 r. poz. 730 i 1696,
[4]Dz.Urz. Woj.-Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5495.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 kwietnia 2020, 12:47:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 41