Uchwała nr XIII/130/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 stycznia 2020w sprawie przekazania środków finansowych dla PolicjiNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/130/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 stycznia 2020


w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przekazuje się z dochodów własnych Gminy Nowa Wieś Wielka środki finansowe
dla Policji w wysokości 15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100), z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, tytułem rekompensaty za czas służby prewencyjnej ponadnormatywnej umundurowanych patroli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, w weekendy w sezonie letnim 2020 r.
  
§  2. Środki finansowe, o których mowa w § 1, zostaną przekazane z budżetu na rok 2020.
  
§ 3. Warunki przekazania środków finansowych, o których mowa w § 1, określi porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Nowa Wieś Wielka a Komendantem Miejskim Policji w Bydgoszczy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 


Uzasadnienie
W związku z pismem Komendanta Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy, udzielenie takiej pomocy jest uzasadnione. Zakres materii, której dotyczy powyższe wsparcie finansowe, jest zadaniem własnym Gminy. Podjęcie uchwały przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.---------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815,
[2]Dz.U. z 2019 r. poz. 1091, 1556, 1608, 1635 i 1726 .
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 kwietnia 2020, 12:49:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 39