Uchwała nr XIII/135/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 stycznia 2020w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Brzozie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/135/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 stycznia 2020


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Brzozie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej,  oznaczonej jako działka ew. nr 606 o pow. 0,1200 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Brzoza, w gminie Nowa Wieś Wielka,  dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00064031/9, stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Wielka, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Uzasadnienie
 
O nabycie  części nieruchomości gruntowej,  oznaczonej jako działka ew. nr 606 o pow. 0,1200 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Brzoza, w gminie Nowa Wieś Wielka, 
dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00064031/9, stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Wielka, zwrócił się właściciel nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka ew. nr 51/25.
Grunt położony jest na skrzyżowaniu ulic Topolowej i Różanej i nie jest włączony w ciąg komunikacyjny, jak również nie są pobudowania urządzenie sieciowe.
Wg wstępnych pomiarów powierzchnia wnioskowanego o nabycie gruntu wynosi około 0,0060 ha. Dokładna powierzchnia będzie znana po wykonaniu podziału geodezyjnego.
Stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, to jej zbycie może nastąpić w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym zbywanie nieruchomości.

-------------------------------------------------------------------------
[1] Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 kwietnia 2020, 12:59:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54