Uchwała nr XIII/137/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 stycznia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015 r. poz. 1390 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/137/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 stycznia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015 r. poz. 1390 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr VII/70/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3132), w załączniku w § 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie:
 
„19. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział eksperci i przedstawiciele innych instytucji i organizacji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaproszeni przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego.”.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
   
Uzasadnienie
Proponowana zmiana treści § 1 pkt 19 załącznika do uchwały Nr VII/70/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania  (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3132) wynika z tego, że Rada Gminy nie powinna odbierać głosu przedstawicielom instytucji, o których mowa w art. 9a pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, i ograniczaniu zakresu ich udziału wyłącznie do opiniowania, informowania i edukowania. Rada Gminy Nowa Wieś Wielka podziela tym samym stanowisko Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe, wyrażonym w skardze złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, II DK/Bd 76/19.
 

--------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815,
[2]Dz.U. z 2019 r. poz.730 i 1818.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 kwietnia 2020, 13:08:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 60