Uchwała nr XIII/138/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 28 stycznia 2020w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2019 r., sygn. akt PR Pa 337.2019, oraz udzielenia odpowiedzi na skargęNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ), w związku z art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325) uchwala się, co następuje

Uchwała nr XIII/138/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 stycznia 2020


w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2019 r., sygn. akt PR Pa 337.2019, oraz udzielenia odpowiedzi na skargę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ), w związku z art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325) uchwala się, co następuje


§ 1. Postanawia się przekazać skargę Prokuratora Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2019 r., sygn. akt PR Pa 337.2019, kierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Rady Gminy Nowa Wieś Wielka, doręczoną do Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 30 grudnia 2019 r., na uchwałę Nr VII/70/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 2 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3132), do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, oraz udzielić odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Bydgoszczy, według treści jak w załączniku nr 2 do uchwały, i przekazać ją wraz ze skargą (załącznik nr 1) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

§ 2. 1. Do przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Bydgoszczy wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, oraz do podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania skarżącego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
2. Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka może ustanowić pełnomocników procesowych.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 


 
Uzasadnienie
W związku ze skargą Prokuratora Rejonowego w Bydgoszczy  na uchwałę Nr VII/70/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 2 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Rada Gminy Nowa Wieś Wielka podjęła uchwałę eliminującą uregulowanie objęte skargą, co jest podstawą do wniosku o umorzenie postępowania.
 --------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

Załącznik nr 1 - treść skargi (1460kB) pdf

Załącznik nr 2 - odpowiedź (13kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 kwietnia 2020, 13:12:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 60