Uchwała nr XIV/140/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 3 marca 2020w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2020 r., sygn. akt PR Pa 17.2020, oraz udzielenia odpowiedzi na skargęNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ), w związku z art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/140/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 3 marca 2020


w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2020 r., sygn. akt PR Pa 17.2020, oraz udzielenia odpowiedzi na skargę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ), w związku z art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325) uchwala się, co następuje:


§ 1. Postanawia się przekazać skargę Prokuratora Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2020 r., sygn. akt PR Pa 17.2020, kierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Rady Gminy Nowa Wieś Wielka, doręczoną do Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 5 lutego 2020 r., na uchwałę Nr XIII/96/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4179), do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, oraz udzielić odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Bydgoszczy, według treści jak w załączniku nr 2 do uchwały, i przekazać ją wraz ze skargą (załącznik nr 1) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

§ 2. 1. Do przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Bydgoszczy wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy oraz do podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania skarżącego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
   2. Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka może ustanowić pełnomocników procesowych.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


 
Uzasadnienie
W związku ze skargą Prokuratora Rejonowego w Bydgoszczy na uchwałę Nr XIII/96/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4179), konieczne jest podjęcie uchwały w zakresie wszystkich czynności, które należy wykonać zgodnie z przepisem art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.--------------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

Załącznik nr 1 - treść skargi (3679kB) pdf

Załącznik nr 2 - odpowiedź (32kB) word

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (2 kwietnia 2020, 13:20:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82