Uchwała nr XV/141/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 5 maja 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2020-2027Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/141/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 5 maja 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2020-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XII/118/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia                2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2020-2027, wprowadza się następujące zmiany:
a) dokonuje się zmiany w prognozie dochodów, wydatków budżetowych, kwoty długu  oraz wydatków majątkowych dla roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
b) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
c) dokonuje się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2020-2027, wprowadzonej uchwałą Nr XII/118/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2020-2027, dokonano aktualizacji poszczególnych wartości dla roku 2020, które wynikają ze zmian w uchwale Nr XII/119/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020 oraz zaktualizowano wartość zadań inwestycyjnych. W załączniku wykazu przedsięwzięć  wprowadzono dwa zadania inwestycyjne: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280”, w którym Gmina Nowa Wieś Wielka będzie brała udział w partycypacji w kosztach finansowania zadania, które będzie realizowane w latach 2021-2022, oraz „Budowę ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie”, które zostało zatwierdzone na liście do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, które będzie realizowane w latach 2020-2021.


Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (513kB) pdf

Załącznik nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć (127kB) pdf

Załącznik nr 3 - Objaśnienia (80kB) word  
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (20 maja 2020, 07:46:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 38