Uchwała nr XV/143/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 5 maja 2020w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2020 r.Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/143/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 5 maja 2020


w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2020 r.

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
 
§  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
Uzasadnienie
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
rada gminy corocznie do dnia 31 marca określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Celem działań podejmowanych przez gminę
ma być ograniczenie bezdomności zwierząt. Według ustawodawcy istniejąca w Polsce nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania. W związku
z tym przygotowany został „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2020 r.”, który stanowi załącznik do uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań, jak:
1)      zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2)      opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3)      odławianie bezdomnych zwierząt,
4)      sterylizacja zwierząt,
5)      poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6)      usypianie ślepych miotów,
7)      wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8)      zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
9)      działania informacyjno - edukacyjne.
 
Projekt programu został pozytywnie zaopiniowany przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals Oddział Kujawsko-Pomorski, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.

---------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1123 i 2245.

Załącznik - Program opieki nad zwierzętami (55kB) word
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2020 r., poz. 2550 z dnia 2020-05-14

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (20 maja 2020, 08:03:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43