Uchwała nr XV/147/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 5 maja 2020w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r., WIR.II.743.4.70.2019.JS, oraz udzielenia odpowiedzi na skargęNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/147/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 5 maja 2020


w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r., WIR.II.743.4.70.2019.JS, oraz udzielenia odpowiedzi na skargę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325) uchwala się, co następuje:


§ 1. Postanawia się przekazać skargę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r., WIR.II.743.4.70.2019.JS, kierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Rady Gminy Nowa Wieś Wielka, doręczoną do Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 10 kwietnia 2020 r., na uchwałę Nr VII/65/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzoza-część ul. Bydgoskiej (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3131) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy oraz udzielić odpowiedzi na skargę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego według treści jak w załączniku nr 2 do uchwały, i przekazać ją wraz ze skargą (załącznik nr 1) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.
  
§ 2. 1. Do przekazania skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy oraz do podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania skarżącego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
2. Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka może ustanowić pełnomocników procesowych.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 


 
Uzasadnienie
W związku ze skargą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwałę Nr VII/65/19 Rady Gminy Nowa Wieś z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzoza-część ul. Bydgoskiej (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3131)), konieczne jest podjęcie uchwały w zakresie wszystkich czynności, które należy wykonać zgodnie z przepisem art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Załącznik - odpowiedź na skargę (16kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (20 maja 2020, 08:13:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 381