Uchwała nr XVII/158/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 30 czerwca 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/158/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 czerwca 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XII/119/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 dochody budżetu kwotę 58.358.067,22 zł zastępuje się kwotą 58.396.136,76 zł,  
2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 16.600.066,03 zł,  
3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje wynoszą 12.030.333,00 zł,   
4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 433.840,63 zł,    
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe  wynoszą  509.967,64 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 152.441,47 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 357.526,17 zł,  
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach wynoszą  57.886.169,12 zł,    
7) w § 2  ust. 1 wydatki budżetu kwotę 59.636.067,22 zł zastępuje się kwotą  59.674.136,76 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt  1 wydatki bieżące po zmianach  wynoszą 51.450.127,20 zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostają bez zmian i wynoszą  23.808.907,60 zł, 
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 2.989.975,58 zł,
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 584.476,84 zł,
12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą  8.224.009,56 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynoszą 8.224.009,56 zł,   
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.278.000,00 zł,  który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.278.000,00 zł,        
14) w § 4 Przychody budżetu kwotę 5.086.693,78 zł zastępuje się kwotą  5.012.548,78 zł, rozchody  kwotę 3.808.693,78 zł zastępuje się 3.734.548,78 zł ,
15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi 174.970,00 zł,
16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa  wynosi 110.000,00 zł,
17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów   i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.278.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w  wysokości 3.734.548,78 zł,
18) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z1- Zmiany w dochodach i wydatkach (119kB) pdf

Z2 - Dochody (373kB) pdf

Z3 - Wydatki (369kB) pdf

Z4 - zadania inwestycyjne (66kB) pdf

Z5 - Przychody i rozchody (84kB) pdf

Z6 - Zadania zlecone (97kB) pdf

Z7 - Dotacja (71kB) pdf

Uzadadnienie (122kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (21 września 2020, 10:44:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66