Uchwała nr XVII/159/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 30 czerwca 2020w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowej Wsi WielkiejNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 190 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/159/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 190 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Podmiot tworzący pozytywnie ocenia sytuację ekonomiczno-finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej na podstawie złożonego raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej, stanowiącego załącznik do uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisem art. 53a ust. 4 ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący jest zobowiązany do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej tego zakładu. Zgodnie z ust. 1 powyższego przepisu, w terminie do dnia 31 maja każdego roku kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania podmiotowi tworzącemu raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Raport ten powinien być przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawierać w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń, informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Sporządzony przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej raport  został przekazany do oceny podmiotowi tworzącemu z zachowaniem ustawowego terminu, określonego w art. 53a ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe.----------------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2018 r. poz. 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959.


Załącznik - Raport (534kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (21 września 2020, 10:48:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73