Uchwała nr XVIII/162/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 16 lipca 2020w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Kobylarnia w celu wyboru sołtysaNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), w związku z § 17 ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa Kobylarnia, stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały Nr VIII/65/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 74, poz. 1142 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 776) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/162/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 16 lipca 2020


w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Kobylarnia w celu wyboru sołtysa

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), w związku z § 17 ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa Kobylarnia, stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały Nr VIII/65/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 74, poz. 1142 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 776) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zarządza się zwołanie na dzień 25 sierpnia 2020 r., na godzinę 18:00, zebrania wiejskiego w Sołectwie Kobylarnia w celu wyboru sołtysa.
 
§ 2.
 Wyboru Sołtysa dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Sołectwa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Uzasadnienie
W związku z rezygnacją Pana Jacka Kanadysa z funkcji Sołtysa Sołectwa Kobylarnia, Rada Gminy zarządza w formie uchwały zwołanie zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór sołtysa.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (21 września 2020, 10:53:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75