Uchwała nr XVIII/163/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 16 lipca 2020w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki tej opłatyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm. ) uchwala się, co następuje

Uchwała nr XVIII/163/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 16 lipca 2020


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm. ) uchwala się, co następuje


§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art.  6j ust. 1pkt. 1  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach według liczby mieszkańców  zamieszkujących daną nieruchomość.
 
§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 20,00 zł za miesiąc od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 60,00 zł za miesiąc od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
 
§ 3.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty  określonej w § 2.
 
§ 4.
Traci moc uchwała Nr XIII/96/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4179).
 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie  1 października 2020 r.
 

 
Uzasadnienie

   Zgodnie z art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy dokonuje w drodze uchwały wyboru metody za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród czterech metod wymienionych w art. 6j. ust. 1 i 2 ustawy, czyli w zależności od:
- liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
- ilości zużytej wody z danej nieruchomości,
- powierzchni lokalu mieszkalnego,
- od gospodarstwa domowego
i określa wysokość tej opłaty. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki opłaty ustalonej na podstawie 6k ust.1 ustawy i wybranej metody. Rada Gminy Nowa Wieś Wielka niniejszą uchwałą zmienia metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, zróżnicowanej ze względu na liczbę osób stanowiących dane gospodarstwo domowe, określonej w art. 6j ust. 2 i 2a ustawy, na metodę naliczania opłat według liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, wynikającą z art. 6j ust.1 pkt 1. Głównym powodem zmiany dotychczasowej metody ustalenia opłaty jest zakwestionowanie legalności stosowanego w Gminie zróżnicowania w orzecznictwach organów nadzoru oraz sądów administracyjnych.
    Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które na rzecz gminy obowiązani są ponosić mieszkańcy, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na koszty funkcjonowania systemu, co wynika z art. 6r ust. 2 ustawy, składają się koszty:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.
     W ostatnim okresie nastąpił drastyczny wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę realizującego tę usługę, którego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy w 2017 roku. Nastąpił spadek cen surowców wtórnych, wzrosły koszty zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, została podwyższona tzw. opłata marszałkowska za składowanie odpadów (będąca między innymi wynikiem licznych pożarów), wprowadzono zmiany w ustawie o odpadach, w tym nałożono nowe obowiązki wynikające z Bazy Danych o Odpadach. Ponadto wzrosła płaca minimalna i cena energii elektrycznej. W związku z powyższym, mając na uwadze fakt, że opłata pobierana od mieszkańców musi odzwierciedlać realne koszty gospodarki odpadami, zachodzi konieczność odzwierciedlenia tych faktów w wysokości ustalonej opłaty.
    Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 roku wyniosły: 1 710 850,25 zł, natomiast wydatki na ten cel poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły: 903 489,64 zł.
   Przewidywany wzrost cen usług odbioru i zagospodarowania odpadów przez obecnego wykonawcę usług -  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Corimp” Spółka z o.o. w Bydgoszczy - wynosi:  444 429,31 zł na rok.
 
   Wysokość przewidywanych rocznych wydatków, na podstawie dokonanej analizy wynosi:
903 489,64 zł x 2 = 1 806 979,28 zł
1 806 979,28 zł + 444 429,31 zł = 2 251 408,59 zł.
 
   Liczba mieszkańców na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 9182 osoby.
 
   Wyliczenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami:
2 251 408,59 zł : 9182 (liczba mieszkańców wynikająca z deklaracji) = 245,20 zł na rok na jednego mieszkańca.
245,20 zł : 12 miesięcy = 20,43 zł miesięcznie na jednego mieszkańca i w związku z tym proponuje się przyjąć stawkę 20,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
 
    Przewidywany roczny wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
9182 osoby x 20,00 zł miesięcznie = 183 640,00 zł miesięcznie x 12 miesięcy = 2 203 680,00 zł rocznie.
   
   Przyjęta stawka opłaty nie przekracza maksymalnej stawki opłaty określonej w ustawie, która obecnie wynosi 36,38 zł miesięcznie na mieszkańca (2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, zgodnie z art. 6k ust.2a pkt 1 w/w ustawy).
   
   Natomiast w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, przy uwzględnieniu uregulowania art. 6k ust. 3 ustawy, przyjęto stawkę podwyższoną, ustaloną w wysokości 60,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Przyjęta kwota, zgodnie z celem ustawodawcy, ma mobilizować mieszkańców do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

-------------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875.


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2020 r., poz. 3796 z dnia 2020-07-24

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (21 września 2020, 10:56:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107