Uchwała nr XVIII/165/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 16 lipca 2020w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś WielkaNa podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/165/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 16 lipca 2020


w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
 
§ 2. Traci moc uchwala Nr XX/147/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2792, zm. Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 4115).
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 ust. 2 pkt 10 i 16,  § 11 ust. 2 pkt 4a i 12-13 Regulaminu, które wchodzą w życie z mocą od dnia 1 lipca 2021 r., natomiast § 7 ust. 2 Regulaminu traci moc z dniem 30 czerwca 2021 r.
 
 


 
Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  (Dz.U.
z 2020 r. poz. 875), zmieniającej ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Rada Gminy została zobowiązana dostosować regulamin do aktualnie obowiązujących przepisów w terminie do 31 grudnia 2020 r.
Powyższe zmiany dotyczą obowiązku segregacji odpadów komunalnych oraz ujednolicenia zasad segregacji i odbioru poszczególnych frakcji tych odpadów, a także rozszerzenie rodzajów odpadów przyjmowanych do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Projekt uchwały, zgodnie z art. 6r ust. 3c w/w ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.-------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875.

Załącznik - Rgulamin (36kB) word


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2020 r., poz 3798 z dnia 2020-07-24

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (21 września 2020, 11:02:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90