Uchwała nr XVIII/168/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 16 lipca 2020w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/168/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 16 lipca 2020


w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm. ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych obowiązujące
na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, w przypadku, gdy odpady są zbierane
w sposób selektywny:
1) za worek 60 l                      -     32 zł brutto,
2) za worek/pojemnik    120 l -     50 zł brutto,
3) za pojemnik               240 l -     70 zł brutto,
4) za pojemnik            1.100 l -   250 zł brutto,
5) za kontener                 5 m³ -   830 zł brutto,
6) za kontener               10 m³ - 1100 zł brutto.
 
§ 2.
Ustala się górne stawki za usługi, o których mowa w § 1, w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) za worek 60 l                      -      64 zł brutto,
2) za worek/pojemnik    120 l -    100 zł brutto,
3) za pojemnik               240 l -    140 zł brutto,
4) za pojemnik            1.100 l -    500 zł brutto,
5) za kontener                 5 m³ -  1660 zł brutto,
6) za kontener               10 m³ -  2200 zł brutto.
 
§ 3. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązującą na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w wysokości 40 zł brutto za wywóz 1 m³ nieczystości ciekłych.
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/230/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.Urz.  Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 1340).
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Uzasadnienie
Na podstawie art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy z mocy prawa zobowiązane zostały do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Na mocy art. 6 ust. 2 i ust. 4 w/w ustawy Rada Gminy, w drodze uchwały, określa górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Rada Gminy zobowiązana jest ponadto do uchwalenia niższych stawek opłat w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

-----------------------------------------------
[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2020 r., poz. z dnia 2020-07-24

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (21 września 2020, 11:09:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140