Uchwała nr XXII/213/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 22 grudnia 2020w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2021-2028Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.1) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXII/213/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 22 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2021-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.1) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Wieś Wielka na  lata  2021-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 
§  2. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 
§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
§ 4. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 
                                                  
§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza  rok budżetowy.
 
§ 6.
Traci moc uchwała Nr XII/118/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2020-2027.
 
§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Z1 - WPF (545kB) pdf

Z2 - Wykaz przedsięwzięć (127kB) pdf

Z3 - Objaśnienia (76kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (5 stycznia 2021, 10:42:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64